Jakie jest znaczenie aloesu pospolitego w pielęgnacji skóry?

Jakie jest znaczenie aloesu pospolitego w pielęgnacji skóry?

Bar­dzo nie­wiele jest wyro­bów kosme­tycz­nych, które cał­ko­wi­cie nie są szko­dliwe dla naszej skóry. Nie­stety zazwy­czaj skła­dają się one z sub­stan­cji che­micz­nych, które są zwy­czaj­nie szko­dliwe, jeżeli sto­su­jemy je przez dłuż­szy czas albo ich dzia­ła­nie nie jest jesz­cze dobrze znane.

Aloes pospolity w pielęgnacji skóry – podstawowe informacje

Ważną kwe­stią jest rów­nież to, że nie­które wyroby kosme­tyczne oka­zują się czę­sto nie­sku­teczne, nawet jeśli w ich skła­dzie znaj­dują się sub­stan­cje natu­ralne np. aloes pospo­lity, miód, wita­mina E czy bal­sam, to w tak nie­wiel­kich ilo­ściach, że nie wywo­łują one żad­nego efektu.

Ist­nieją na szczę­ście dosko­nałe kosme­tyki na bazie sub­stan­cji natu­ral­nych i zdro­wych dla naszej skóry. Dla­tego trzeba być bar­dzo ostroż­nym i nie należy ule­gać rekla­mom, które mają za zada­nie skło­nić nas do dzia­ła­nia, wspa­niale grają na czu­łych stru­nach ludz­kiej próż­no­ści. Aloes pospo­lity może znacz­nie popra­wić stan skóry, jed­nak nie należy spo­dzie­wać się szyb­kich efek­tów, które nastą­pią z dnia na dzień, zwłasz­cza gdy mamy do czy­nie­nia z dłu­go­let­nim zanie­dba­niem skóry i stre­sem. Skóra musi być codzien­nie odpo­wied­nio odży­wiana, tak aby ujścia gru­czo­łów łojo­wych – pory nie ule­gły zablo­ko­wa­niu.

Przy­czyny zanie­dba­nia skóry

  • zły spo­sób odży­wia­nia
  • sto­so­wa­nie zbyt tłu­stych kosme­ty­ków dla danej cery
  • nadmierne pale­nie
  • nad­uży­wa­nie alko­holu
  • opa­la­nie np. sola­rium, dłu­gie prze­by­wa­nie na słońcu (wpływa na przed­wcze­sne sta­rze­nie się skóry)
  • stre­su­jący tryb życia
  • brak pie­lę­gna­cji.

Więcej porad o tym jak dbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, o swoją urodę, znajdziesz w serwisie mozliwe.pl.

Aloes pospo­lity regu­luje lub pod­trzy­muje pH skóry

Sto­su­jąc aloes nie ryzy­ku­jemy niczym, gdyż jego wła­ści­wo­ści regu­lu­jące i nie­tok­sycz­ność, czy­nią z niego uni­wer­salny śro­dek kosme­tyczny. Aloes wygła­dza, zmięk­cza lub ujędr­nia zależ­nie od potrzeby, przy­wraca jej nor­malne napię­cie. Ten natu­ralny kosme­tyk w połą­cze­niu z innymi środ­kami, jak np. wita­mina E prze­nika głę­boko w skórę, dostar­cza­jąc w ten spo­sób środ­ków odżyw­czych skó­rze wła­ści­wej i pod­skór­nej tkance łącz­nej.

Sto­su­jąc aloes pospo­lity bez­po­śred­nio na skórę, można leczyć wiele jej dole­gli­wo­ści np. trą­dzik, zaczer­wie­nie­nia, wągry, suchą cerę

Aloes działa na skórę jed­no­cze­śnie nawil­ża­jąco — zawiera znaczną ilość wody (99%) i ścią­ga­jąco, dzięki temu utrzy­muje jej zdrowy stan. Może być także uży­wany jako śro­dek wygła­dzający i ochronny oraz do zmy­wa­nia maki­jażu.

Aloes pospo­lity ujędr­niając naskó­rek- powo­duje, że cera ulega odmło­dze­niu a skóra chro­niona jest przed szko­dli­wymi czyn­ni­kami zewnętrz­nymi i znacz­nie lepiej reaguje na pro­mie­nie sło­neczne.